ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en

Základné informácie

ilustrácie Magdaléna Gurská
publikovené 11. 06. 2019

Zákazky ilustrátorov môžu byť sprevádzané popri všetkom príjemnom, čo súvisí s ilustrovaním, aj rôznymi problémami. Azda každý autor sa už ocitol v situácii, kedy nevedel, ako si naceniť svoju prácu, ako sa vyznať v zmluvách alebo nevedel, ako by mala štandardne prebiehať spolupráca s klientom. Nakoľko všetky tieto problémy majú pôvod v nedostatku informácií či už na strane klientov alebo ilustrátorov, v ASIL sme sa rozhodli vytvoriť manuál, ktorým chceme vniesť systém do spolupráce čo najväčšieho množstva autorov a klientov.

Keďže na Slovensku doposiaľ neexistoval ucelený materiál, z ktorého by mohli ilustrátori vychádzať a ktorý by im pomohol v ich povolaní, ilustrátori museli čerpať informácie zo zahraničia. Materiály, ktoré vám predkladáme, tiež vychádzajú z fungovania ilustrátorov v zahraničí, súčasne ale berú ohľad na slovenské reálie a legislatívu.

Máme problém

Prvým predpokladom pre nájdenie vhodných riešení je správne pomenovanie problémov. Najväčšie problémy na strane ilustrátorov z našej skúsenosti sú:

 • Neviem si ohodnotiť (naceniť) svoju prácu

 • Mám problémy s porozumením zmlúv

 • Neviem, aké postupy sú bežné pri spolupráci s klientmi

Veľkým problémom sú, prirodzene, aj nízke odmeny ilustrátorov. Dôvodom môžu byť neprimerané kalkulácie zo strany autorov, pristúpenie na realizáciu zákazky, ktorá sa na konci ukáže nerentabilná, prípadne malé skúsenosti v dohadovaní win-win podmienok medzi autorom a klientom. Takéto počínanie ale priamo súvisí s tromi vyššie spomenutými bodmi.

V tomto článku nájdete základné informácie, ktoré slúžia ako odrazový mostík k ďalším dôležitým témam:

 • Stránka Licencovanie ilustrácií ponúka informácie o tom, čo licencie vlastne sú, ako fungujú a akú úlohu zohrávajú v profesii ilustrátora.

 • Veľkým problémom prevažne začínajúcich ilustrátorov je výpočet výšky odmeny za ilustrácie. Detailný a praktický systém nájdete na stránke Financie a odmeny ilustrátorov.

 • Stránka Ako sa vyznať v zmluvách vám pomôže lepšie sa zorientovať v tejto zdanlivo komplikovanej oblasti. S pomocou uvedených odporúčaní môžete predísť nepríjemnostiam, ktoré zvyknú nastať pri podpise nevhodne naformulovanej zmluvy.

Informácie, ktoré predkladáme, tvoria základné fundamenty pre fungovanie ilustrátorov vo svete biznisu.

Autorské právo

S autorským právom sa veľa ilustrátorov stretlo možno nanajvýš cez symbol © uvedený pri svojom mene v tiráži. Je ale vôbec dôležité pre jemné duše ilustrátorov púšťať sa do neznámych vôd paragrafov? Naša odpoveď znie – z časti určite. Nenecháme vás v tom ale samých a v krátkosti vám vysvetlíme niekoľko základných informácií.

Autorské právo vzniklo za účelom ochrany tzv. duševného vlastníctva. Zákony, ktoré sa tejto ochrany týkajú, platia vo všetkých civilizovaných krajinách. V súčasnosti naberá autorské právo stále väčší význam, nakoľko hospodárstvo v celosvetovej miere oveľa viac ako kedysi používa diela autorov a následne z nich aj profituje. Dizajn, fotografia, móda… ale aj ilustrácia. To všetko sú odvetvia, ktoré celosvetovo generujú významné zisky.1 Autorské právo je preto jediným premostením autorov so svetom biznisu. Z tohto dôvodu je dôležité, aby aj ilustrátori dobre poznali svoje práva. Aby zo ziskov profitovali nielen klienti, ktorí diela používajú, ale aj autori.

V autorskom práve je ústrednou postavou autor. Tým je vždy fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila. Autorstvo vzniká vytvorením napríklad umeleckého diela (môže byť ale aj vedecké, software a pod.) a to automaticky. Netreba oň nikoho žiadať, žiadnu inštitúciu. Žiadny autor nemôže svoje autorstvo odpredať, nedá sa ho ani vzdať. Nikto sa ani nesmie nazývať autorom cudzieho diela. Keď raz niečo vytvoríte, už nikdy to nemôže byť dielo iného autora.

Autorské práva sa delia na dve základné kategórie: osobnostné právamajetkové práva.

Osobnostné práva sa týkajú vzťahu autora k jeho dielu. Hovoria o tom, že jedine autor môže rozhodnúť, či a akým spôsobom sa bude zaobchádzať s jeho dielom. Jedná sa o tri základné princípy:

 • Právo rozhodnúť o zverejnení diela (či vôbec, kedy, kde a ako)

 • Právo na uvedenie autorstva a rozhodnutie, či a akým spôsobom má byť uvedené (meno, pseudonym)

 • Právo na nedotknuteľnosť diela – nikto nesmie vykonať žiadnu zmenu v diele bez povolenia autora

Majetkové práva sa vzťahujú na dielo a zohľadňujú možnosť jeho ekonomického zhodnocovania používaním. Inými slovami – určujú, kto a za akých podmienok smie dielo používať. Samozrejme, právo na použitie diela patrí v prvom rade autorovi. Autor má právo použiť svoje dielo akýmkoľvek spôsobom.

Autor má však aj právo udeliť súhlas na použitie svojho diela ďalšej osobe. Je to teda autor, kto rozhoduje o tom, kto, akým spôsobom a za akých podmienok môže jeho dielo používať.

V praxi to znamená, že zmluvy nevznikajú len z dôvodu, aby si klient s ilustrátorom dohodol podmienky pre vytvorenie ilustrácií. Zmluvy tiež upravujú, akým spôsobom a za akých podmienok môže klient ilustrácie používať. Takýto súhlas na použitie diela určitým spôsobom a za určitých podmienok sa nazýva licencia.

V zmluvách sa ilustrátori stretávajú s nasledovnými typmi licencií. Je potrebné ich poznať a vedieť medzi nimi rozlišovať:

 • Nevýhradné právo na použitie diela (nevýhradná licencia) je súhlas autora s tým, že klient môže dielo používať v dodanej podobe v rámci zadefinovaných kritérií. Napríklad použitie ilustrácie len na webstránke a pre jeden konkrétny článok, časovo neobmedzene. Alebo len na obálke knihy a len pre prvý náklad (xy kusov) + všetky druhy propagačných materiálov a to počas 3 rokov. Slovo „nevýhradný“ znamená, že autor môže takýto súhlas na používanie diela udeliť ľubovoľnému množstvu ďalších iných osôb a aj on sám môže dielo takýmto spôsobom naďalej používať.

 • Výhradné právo na použitie diela (výhradná licencia) je súhlas autora s exkluzívnym používaním diela len jedným klientom. Autor po udelení takéhoto súhlasu nesmie už nikomu inému udeliť súhlas (licenciu) na používanie svojho diela spôsobom a v rozsahu už udelenej výhradnej licencie. Dokonca aj sám autor (ak nie je v zmluve dohodnuté inak) je povinný zdržať sa takého používania, na ktoré poskytol klientovi výhradnú licenciu. Hoci tento typ licencie môže znieť pre ilustrátorov veľmi nebezpečne, v praxi sa bežne používa z opodstatnených dôvodov. Je celkom prirodzené, že klient, ktorý si dá zhotoviť ilustrácie „na mieru“ pre svoj produkt, nechce, aby sa používali za iným účelom. Pri ilustráciách realizovaných na objednávku sa udeľuje bežne.

Ďalším termínom autorského zákona, ktorý treba poznať, je právo na spracovanie diela. Toto právo môže ilustrátor udeliť súčasne s výhradnou aj nevýhradnou licenciou. Všeobecne totiž platí, že dielo, na ktorého použitie dáva autor svoj súhlas, smie byť publikované a rozmnožované výhradne v ilustrátorom dodanej podobe. V prípade, ak si klient želá hoci aj drobnú úpravu diela ako napríklad zmenu farby pozadia, ktorú by klient mohol zrealizovať aj s vlastnou pomocou, môže sa tak stať jedine na základe oprávnenia na spracovanie diela. Klient sa ale môže s autorom (ak ten súhlasí) v zmluve dohodnúť, že autor takúto úpravu vykoná bezodplatne.

Poznanie osobnostných práv, majetkových práv a licencií sú pre ilustrátora najdôležitejšie časti autorského zákona.

Náš tip: Veľmi užitočné informácie a odpovede na často kladené otázky z oblasti autorského práva nájdete napríklad na webstránke autorskej spoločnosti LITA.

Špecifiká pre zákazky v ilustrácii

Základné pravidlo, ktoré treba neustále opakovať pri všetkých typoch zákaziek, znie:

Klienti pri objednávke ilustrácií nezískavajú ich originály, ale len práva na používanie. To znamená, že klient sa nestáva vlastníkom diel v ich materiálnej podobe. Ilustrácie stále ostávajú majetkom autora. Klient má k dispozícii len digitálne dáta, ale aj tie môže používať len spôsobom, ktorý mu autor určí v zmluve.

Ak autor poskytne klientovi ilustrácie v ich originálnej podobe, stane sa tak len za účelom ich naskenovania a prípravy do tlače. Klient musí zabezpečiť ich vrátenie autorovi v nepoškodenej podobe. Ak ilustrátor poskytne klientovi ilustrácie v digitálnej podobe, nie je dôležité, aby si klient dáta po použití vymazal. Dôležité je, aby takéto podklady ďalej nepoužíval spôsobom a za účelom, ktorý nie je zmluvne dohodnutý.

Ak má klient záujem aj o vlastníctvo ilustrácií v ich originálnej podobe, túto vec odporúčame v zmluve o dielo výslovne uviesť. Za odkúpenie ilustrácií prináleží autorovi prirodzene ďalšia odmena, ktorá má byť v zmluve opäť uvedená. Samotné vlastníctvo ilustrácií v ich fyzickej podobe ale neoprávňuje klienta takéto diela svojvoľne používať. Medzi vlastnením a používaním je nutné dôrazne rozlišovať.

Vlastnícke právo znamená, že klient môže ilustrácie využívať len na súkromné účely (zavesiť si doma na stenu). Ak má klient, ktorý si od autora ilustrácie odkúpil, ambíciu použiť tieto diela za iným účelom ako stanovuje pôvodná licenčná zmluva, potrebuje súhlas autora vo forme rozširujúcej licencie. Takáto licencia sa opäť poskytuje za primeranú odmenu.

Pri všetkých typoch zákaziek treba ďalej pamätať na nasledovné základné princípy:

 • Klient a ilustrátor rokujú o zákazke vzájomne. To znamená, že podmienky ich spolupráce, následne uvedené v zmluve, môžu byť v akejkoľvek podobe, na akej sa vzájomne dohodnú (samozrejme v medziach zákonov, ako napríklad aj autorského zákona).

 • Všetky podmienky spolupráce odporúčame dohodnúť pred začatím práce ilustrátora, ideálne písomnou formou v podobe objednávky alebo aspoň e-mailom.

 • Vrátenie originálov ilustrácií má prebehnúť automaticky k vopred určenému dátumu.

 • Nakoľko väčšina ilustrácií sa v súčasnosti odovzdáva v digitálnej podobe, ktorá umožňuje ich ľahkú editáciu, musí klient o každej prípadnej zmene diela informovať autora a úpravu vykonať výhradne pod jeho dohľadom.

Špecifiká knižnej ilustrácie

Dominantné postavenie má medzi ilustrátormi na Slovensku knižná ilustrácia. V ankete, ktorú ASIL inicioval v apríli 2017, bolo zastúpenie knižnej ilustrácie takmer polovica všetkých zákaziek.2 Z tohto dôvodu považujeme za dôležité venovať jej o niečo viac pozornosti.

Dôvodom jej rozšírenia je určitá tradícia a obľúbenosť medzi autormi. Ilustrácia je stále vnímaná najmä cez produkciu detských kníh. Tento stav podporujú nielen vzdelávacie inštitúcie ale aj fakt, že ilustrovaná kniha je medzi autormi vnímaná viac ako objekt umenia než ako komerčný produkt. Tento pohľad je sympatický, no spolu s ďalšími dôvodmi má za dôsledok, že iným typom ilustrácií sa venuje stále málo autorov. K ostatným typom zákaziek (reklama, editoriál, vedecká ilustrácia…) si následne ilustrácia nachádza cestu stále v malom množstve.

V porovnaní s ostatnými typmi, a nielen na Slovensku, je pritom knižná ilustrácia výrazne finančne podvyživená.3 Príčin je viacero, hlavnými sú nasledovné:

 • Vydavatelia vykazujú zisk takmer výhradne len z predaja kníh. Pre porovnanie napr. vydavateľstvo lifestyleového magazínu (ilustrovaný editoriál) vykazuje zisk okrem predaja aj napríklad z inzercie. Podobne spoločnosť predávajúca exkluzívne výrobky (ilustrovaný obalový dizajn) má rovnako širšiu skladbu ziskov. Knižné vydavateľstvá (obzvlášť tie najmenšie) sú v tomto smere finančne veľmi limitované.

 • Kúpyschopnosť Slovenska je extrémne malá. Po prvé, Slovensko (ale aj napr. Česká republika) predstavuje veľmi malý trh. Len pre porovnanie, rakúsky vydavateľ má možnosť svoju knihu ponúkať tiež v Nemecku a Švajčiarsku, čo znamená výrazný nárast potenciálnych čitateľov. Po druhé, ľudia knihy čítajú stále menej. Značný úbytok je spôsobený nielen „presedlaním“ na iné typy textov (online médiá, blogy, časopisy) ale aj cenou kníh. V porovnaní so zahraničím je pre našinca predajná cena kníh stále pomerne vysoká.

 • Dlhodobo klesajúci trend počtu výtlačkov kníh. Vzhľadom na malý trh a zvyšujúci sa počet ponúkaných titulov sú vydavatelia len výnimočne schopní predať také množstvo ilustrovaných kníh, aby sa im do nich vložená investícia vrátila. Malý predaj následne znamená malé zisky.

 • Vysoké výrobné náklady. Papiere, farby a tlačiarenské stroje sa spravidla dovážajú zo zahraničia a to v rovnakej cene, ako na zahraničných trhoch. Z toho vyplývajú takmer rovnaké výrobné náklady na knihu ako napríklad v Nemecku alebo iných európskych krajinách. Dôsledkom je, že v porovnaní so zahraničím, kde predajná cena kníh môže byť vyššia (pričom z pohľadu zákazníka je stále nížšia ako u nás), ostáva vydavateľom na Slovensku menší finančný podiel z ich predaja.4

Z týchto dôvodov je väčšina vydavateľstiev odkázaných na dofinancovávanie ilustrovaných kníh z rôznych grantov a dotácií. Túto situáciu je potrebné mať na zreteli pri vytváraní cenových ponúk a odsúhlasovaní zákaziek. To samozrejme ale neznamená, že ilustrátor by mal pristúpiť na akékoľvek podmienky ponúkané vydavateľstvami.

 

Poznámky

1  Prieskum Medzinárodnej konfederácie spoločností autorov a skladateľov CISAC zverejnil v decembri 2015 štúdiu, ktorá hovorí jasnými číslami. Autori zohrávajú stále silnejšiu úlohu vo vývoji celosvetovej ekonomiky. Trend je aj vďaka rozširujúcemu sa multimediálnemu priestoru narastajúci a len v Európe bolo v roku 2015 na kreatívny priemysel naviazaných 32% celkových ziskov. Súčasne v tejto oblasti pracovalo 26% všetkých pracujúcich ľudí. Výtvarné umenie malo pritom spomedzi ostatných umení jedno z najvýraznejších postavení. Viac informácií nájdete na stránke LITA, alebo v štúdii CISAC.

2  Pozri Výsledky ankety ASIL, graf 3.

3  Pozri Výsledky ankety ASIL, graf 6 a 7.

4  Komplexnej analýze knižného trhu v Európe a Českej republike sa venuje Vladimír Pistorius v publikácii Jak se dělá kniha (PISTORIUS, Vladimír: Jak se dělá kniha. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011, s. 9–46).