ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en

Licencovanie ilustrácií

ilustrácie Jana Malatincová
publikované 31. 10. 2017

Základné pravidlo autorského práva je, že pokiaľ má klient záujem ilustráciu použiť (napr. v knihe, na webstránke alebo na výrobku…), musí mať vopred na takéto použitie súhlas autora (licenciu). Licencia sa môže poskytnúť samostatnou zmluvou (licenčná zmluva), prípadne môže byť súčasťou zmluvy o dielo.

Samostatné licenčné zmluvy sa uzatvárajú napríklad v prípade, ak ide o diela, ktoré v čase prejavenia záujmu klienta na ich použitie už existujú, alebo ak je potrebné klientovi už nadobudnutú licenciu rozšíriť.

Príklad 1: ilustrátor vo svojom voľnom čase vytvoril kresbu, ktorá nevznikla pre žiadneho klienta ale len ako súkromná práca. Ilustrátor si takúto prácu zverejnil vo svojom internetovom portfóliu, kde ju objavil potenciálny klient. Ten, aby mohol ilustráciu použiť napr. na obale svojho produktu, musí s ilustrátorom uzavrieť licenčnú zmluvu. Zmluva o dielo nie je potrebná, nakoľko ilustrácia už existuje.

Príklad 2: ilustrátor vytvoril knižnú ilustráciu na základe objednávky vydavateľa, s ktorým uzavrel zmluvu o dielo. Jej súčasťou bolo aj udelenie súhlasu na použitie diela, teda aj licenčná zmluva. Licencia dohodnutá touto zmluvou oprávňuje vydavateľa na používanie ilustrácie výhradne v knihe, ku ktorej bola vytvorená. Po úspešnom predaji knihy sa vydavateľ rozhodne ku knihe vyrobiť aj sériu tričiek a plátených tašiek. Pre nové použitie ale vydavateľ nemá oprávnenie a preto musí s ilustrátorom uzavrieť novú licenčnú zmluvu. V nej autor za adekvátnu finančnú odmenu rozšíri vydavateľovi rozsah použitia ilustrácie aj na spomínané účely.

Poznámka: v autorskom zákone, ktorý platil do konca roka 2015 sa zmluva o dielo nazývala „zmluva o vytvorení diela“. V súčastnosti tento typ zmluvy už v autorskom zákone upravený nie je. „Zmluva o dielo“ je upravená v Občianskom zákonníku. Medzi autormi sa táto zmluva niekedy nazýva aj „autorská zmluva“. Je však potrebné uviesť, že z právneho hľadiska nezáleží na tom, ako sa zmluva nazýva. Dôležité je to, čo je jej obsahom, čo zmluva upravuje. Ak zmluva upravuje podmienky, za ktorých má autor dielo vytvoriť, je to zmluva o vytvorení diela (alebo zmluva o dielo, názov nie je podstatný). Ak sú obsahom zmluvy okolnosti, za ktorých autor udeľuje súhlas na použitie diela, je to licenčná zmluva. Zmluva môže tiež upravovať podmienky k vytvoreniu diela a súčasne tiež licenčné podmienky. V takom prípade sa jedná o kombinovanú zmluvu.

Každá licenčná zmluva musí obsahovať najmä tieto náležitosti:

 1. Spôsob použitia diela

 2. Rozsah licencie

 3. Odmena pre autora

 1. Pod spôsobom použitia sa rozumie napríklad použitie ilustrácie jej vydaním v publikácii (konkrétny titul), alebo napríklad použitím na nejakej konkrétnej webstránke. Licenčná zmluva môže tiež (z dôvodu istoty oboch strán a lepšieho vyjasnenia licenčných podmienok) niektoré použitia výslovne vylúčiť napr. tým, že sa uvedie, že zmluva sa nevzťahuje na darčekové predmety, TV spoty a pod. Ilustrátorov zároveň varujeme pred veľmi neurčitými formuláciami ako napríklad „akékoľvek použitie za účelom propagácie produktu“. Na základe takejto formulácie sa totiž môže stať, že klient použije vaše ilustrácie aj takými spôsobmi, ktoré by mali byť inak finančnou odmenou zohľadnené.

  Príklad: pri vydaní knihy je prirodzené vydavateľovi udeliť súhlas aj na účely propagácie knihy. Je však potrebné špecifikovať, že sa tým rozumie len nekomerčné použitie ilustrácií napr. na webstránke (e‑shop) alebo v produktových katalógoch. Vydavateľ potom nesmie bez povolenia (licencie) a bez primeranej finančnej odmeny použiť ilustráciu z knihy na výrobu napríklad darčekových predmetov (hoci aj slúžiacich na propagáciu knihy), nakoľko sa jedná o nové výrobky.

  Ak klient chce vaše ilustrácie použiť len formou vydania knihy, vystačí si s nasledovnými spôsobmi:

  • zaradenie diela do publikácie s názvom XY
  • vyhotovenie rozmnoženín diela vo forme knihy a nekomerčných reklamných predmetov
  • rozširovanie rozmnoženín diela prevodom vlastníckeho práva
  • sprístupňovanie diela verejnosti výlučne spôsobom nekomerčnej propagácie diela

  Niektoré zaužívané formulácie pre rôzne spôsoby použitia môžu znieť v jazyku zákona príliš abstraktne a nemusia evokovať ich skutočný význam. Aby ste mali lepší prehľad, čo ktoré použitie znamená a či súvisí s vašou zákazkou, predkladáme zoznam najčastejšie používaných termínov s „prekladom“ do bežnej reči:

  • vyhotovenie rozmnoženín diela – vydanie diela (kniha, CD, DVD, merch produkt atď.)
  • rozmnoženina – kópia v akejkoľvek podobe (výtlačok knihy, taška s potlačou, e‑book, elektronická rozmnoženina – obrázok jpg a pod.)
  • rozširovanie rozmnoženín diela prevodom vlastníckeho práva – predaj alebo darovanie (vydaných) rozmnoženín
  • sprístupňovanie diela verejnosti – zverejnenie diela na internete
  • spracovanie diela – akákoľvek zmena veľkosti, farebnosti diela, orezanie ilustrácie, akákoľvek úprava diela, pri literárnom diele adaptácia (napr. prózy do divadelnej hry) ale aj preklad diela
  • verejné vykonanie diela ako
   • živé predvedenie diela – tzv. čítačky literárnych diel, recitácie, divadelné uvedenie… Pri ilustrácii nemá praktické opodstatnenie.
   • technické predvedenie diela – napr. premietanie filmu, fotografií (ilustrácií) „v slučke“
  • verejné vystavenie diela – vystavenie diela na verejnosti nielen v rámci výstavy, ale napr. aj na bilboardoch, citylightoch a pod.
  • zaradenie diela do databázy – pri ilustrácii najčastejšie zaradenie diela do kolektívnej výstavy. Pri takomto použití nepostačuje len právo na verejné vystavenie diela, nakoľko autor má právo rozhodnúť sa, aby jeho dielo bolo súčasťou len takej kolektívnej výstavy, s ktorej koncepciou súhlasí.

 2. Pod rozsahom sa myslí:

  • vecný rozsah – napríklad obmedzený počet kusov výtlačkov kníh, etikiet a pod.
  • časový rozsah – čas môže byť v zmluve vyjadrený presným dátumom – napr. do 31. 12. 2020, alebo aj inak – na tri roky od dátumu dodania ilustrácií. Niektoré zmluvy obsahujú ustanovenie, že zmluva sa uzatvára na dobu trvania autorských majetkových práv. Znamená to, že autor dáva klientovi súhlas na používanie diela v zmluve uvedeným spôsobom na obdobie počas svojho života a ešte 70 rokov po svojej smrti, čo je to isté ako formulácia v časovo neobmedzenom rozsahu, nakoľko po 70 rokoch od smrti autora sa dielo stáva tzv. voľným dielom, ktoré môže používať ktokoľvek a akýmkoľvek spôsobom.
  • územný rozsah – používanie napr. len na území Slovenskej republiky alebo niektorých vymenovaných štátov. Licencia sa však môže udeliť aj územne neobmedzene, teda celosvetovo.

 3. Stanoveniu výšky odmeny sa detailne venujeme v článku Financie a odmeny ilustrátorov. Rôzne spôsoby vyplácania odmien sú zas vysvetlené v článku Ako sa vyznať v zmluvách. V nasledujúcich odsekoch spomenieme v súvislosti s odmenou ale niekoľko základných princípov.

Vplyv licenčných podmienok na výšku odmeny

Všeobecne platí, že čím viac práv klient požaduje, tým vyššia má byť finančná odmena za poskytnutie takejto licencie. Je rozdiel, či môže byť ilustrácia používaná lokálne po dobu jedného roka na presne špecifikované účely, alebo celosvetovo počas neobmedzeného obdobia a na všetky možné spôsoby použitia od záložiek až po reklamnú kampaň.

Prirodzenou túžbou všetkých klientov je získať licencie, ktoré im umožnia neobmedzené používanie diel. Takéto licencie majú veľakrát svoje opodstatnenie, napríklad v situáciách, keď ide o kampaň a ilustrácia má byť použitá na širokom spektre aplikácií. Zväčša ale klienti takéto zmluvy vyžadujú zo svojej pohodlnosti, aby v budúcnosti nemuseli požadovať od autora licencie na nové použitia. Klienti si musia ale v takomto prípade uvedomovať, že s udelením širokých, resp. neobmedzených práv je spojená aj výrazne vyššia odmena za ich poskytnutie. Pre autora je v takejto situácii veľmi dôležité, aby finančnému ohodnoteniu takýchto licencií venoval dostatočnú pozornosť. Všetok budúci zisk, ktorý môže byť spôsobený práve kvalitnou a úspešnou ilustráciou, ostáva totiž v prípade podpisu licenčnej zmluvy s neobmedzenými spôsobmi použitia a neobmedzeným rozsahom už výhradne v rukách klienta.

Často sa stáva, že úspešnosť produktu, ktorého významnou súčasťou je aj ilustrácia, ešte nie je vopred známa. Z tohto dôvodu je pre klienta a súčasne aj pre autora výhodnejšie, keď poskytnutá licencia umožňuje len presne definované použitia. Napr. prvý náklad knihy v slovenskom vydaní v počte 1500 ks + propagácia na internete a v tlačených materiáloch. Za takto naformulovanú licenciu zaplatí vydavateľ výrazne menej ako za neobmedzenú licenciu, pri ktorej ale možno po dvoch rokoch zistí, že kniha vlastne nie je úspešná, následne nevyužije možnosť ďalšej dotlače a už vôbec nie napríklad jej vydanie v zahraničí. Ak sa kniha ale stane úspešnou, vydavateľ môže požiadať ilustrátora o rozšírenie licencie aj na ďalšie použitie. Z takejto licencie bude mať ilustrátor nový profit a vydavateľ za ňu zaplatí až vo chvíli, keď ju bude reálne potrebovať.

Pri udeľovaní nových (rozširujúcich) licencií by mal autor pamätať na to, že nové použitie môže mať v porovnaní s pôvodným vyššiu hodnotu. Ak by sme sa vrátili ku knihe z predchádzajúceho príkladu, v prípade, že kniha sa stala úspešnou, začalo sa o nej rozprávať v médiách, zahraniční vydavatelia prejavili záujem o jej vydanie a má potenciál na rádovo vyššie predaje, výška odmeny za udelenie rozšírenej licencie by mala byť novou situáciou zohľadnená. Je potrebné si uvedomiť, že klientovi pri takomto úspešnom a druhýkrát vydávanom titule (predávanom ale za rovnakú sumu) zväčša odpadajú náklady na výrobu ilustrácií, častokrát aj na dizajn, jazykovú korektúru alebo preklad.

Nevýhradná a výhradná licencia

Rozdiel medzi nevýhradnou a výhradnou licenciou sme už vysvetlili v článku Základné informácie. Na tomto mieste ale treba doplniť, že ak klient nadobudne výhradnú licenciu v kombinácii s neobmedzenými možnosťami používania vašich ilustrácií, sami ste si de facto zakázali akékoľvek ďalšie používanie svojho vlastného diela.

Príklad: Klient od vás získal výhradnú licenciu na použitie diela akýmkoľvek spôsobom vrátane použitia na internete (napr. pre účely predávania produktu vo svojom e‑shope). Keďže spôsob použitia je naformulovaný veľmi obšírne (internet), a sám autor sa podľa autorského zákona musí zriecť takého používania, ku ktorému udelil výhradnú licenciu (§ 70 ods. 2), znamená to, že svoje vlastné dielo už nemôžete použiť ani vo svojom vlastnom webovom portfóliu. Autorský zákon ale umožňuje v tomto smere dohodu medzi autorom a klientom. Z tohto dôvodu jednoznačne odporúčame uviesť do každej výhradnej licenčnej zmluvy, že autor môže napriek výhradnosti licencie používať svoje dielo za účelom vlastnej prezentácie.

Pri ilustráciách a licenciách musíme všetkých autorov tiež upozorniť na nasledovnú informáciu: autorský zákon predpisuje, že pri zákazke, v rámci ktorej sa budú vyhotovovať rozmnoženiny diela (ilustrácie), ktoré sa následne budú verejne rozširovať, sa jedná o licenčnú zmluvu na vydanie diela (§ 75). V praxi to znamená, že takmer všetky zákazky ilustrátorov spadajú do tejto kategórie. Problém však je, že pri tomto type licenčnej zmluvy sa zo zákona automaticky predpokladá (ak nie je uvedené inak), že licencia je výhradná. Preto pozor – vždy, keď chcete, aby licencia k vašim ilustráciám bola nevýhradná, nikdy nezabudnite túto informáciu do zmluvy aj uviesť.

Sublicencia

Autorský zákon umožňuje tiež udeľovanie sublicencií. Sublicencie udeľuje používateľ (klient), ktorý už disponuje licenciou od autora a ktorá udeľovanie sublicencií umožňuje. Opäť ide o veľmi žiadané právo zo strany klientov, no reálne nie až tak často využívané. Sublicencie majú svoje opodstatnenie napríklad pri publikovaní tlačenej knihy v elektronickej podobe – vydavateľ udeľuje sublicenciu inej spoločnosti na použitie vašich ilustrácií za účelom vytvorenia a distribúcie e‑bookov. Naše odporúčanie – poskytnutie akejkoľvek sublicencie sa smie udiať len za podmienky, že ilustrátor získa odmenu za jej udelenie. Keďže sa bude používať dielo ilustrátora, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou bude slúžiť na zvýšenie kvality ďalšieho produktu, je prirodzené, aby mal aj on spoluúčasť na jeho úspechu v podobe finančnej odmeny.

Nakoľko vopred nie je známe, komu klient v budúcnosti sublicenciu udelí, pre aký účel a v akej podobe, nie je vhodné vopred presnejšie definovať výšku odmeny za jej poskytnutie. Tá musí vyplývať z okolností zákazky. Do licenčnej zmluvy je preto potrebné uviesť, že pri zámere udeliť sublicenciu tretej osobe má klient povinnosť vopred o takomto počínaní autora informovať a dohodnúť finančnú odmenu za jej poskytnutie.