ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en

Financie a odmeny ilustrátorov

ilustrácie Simona Čechová
aktualizované 01. 02. 2019

Finančné ohodnotenie ilustrátorov je veľmi komplexná téma. Stanovenie výšky odmeny za ilustrácie musí totiž zohľadňovať rôzne kritériá. Spôsob naceňovania, ktorý predkladáme, vychádza z princípov používaných v zahraničí, zároveň ale berie do úvahy aj slovenské reálie.

Ako sme v predchádzajúcej časti uviedli – ilustrácie je možné používať len na základe udelenia licencie – zmluvy, ktorou autor udelí súhlas na ich použitie. Za takéto udelenie prináleží autorovi finančná odmena. Samotné ilustrácie ale naďalej ostávajú vlastníctvom autora. Ak ilustrácie vznikajú na objednávku, klient by mal prirodzene zaplatiť aj odmenu za ich vytvorenie.

Výška odmeny ilustrátora by sa mala odvíjať od nasledovných parametrov:

 1. Čas potrebný na realizáciu
 2. Licenčné podmienky

Pri cenovej kalkulácii je veľmi dôležité vopred čo najpresnejšie odhadnúť čas potrebný na realizáciu. Argument, že čas venovaný „umeleckej“ činnosti je ťažké ohodnotiť, je možné považovať len za bagatelizovanie odmien autorov. Je bežné, že napríklad práce ilustrátorov v reklamných agentúrach sa kalkulujú s presným vyčíslením, koľko času autor práci venoval. Keďže nasledovný systém vypočítavania odmien vychádza z času potrebného na vytvorenie ilustrácií, odporúčame vám dlhodobo sledovať svoje pracovné tempo pre rôzne druhy výtvarných techník a spôsobov realizácií. Na základe poznania svojho pracovného tempa bude menšie riziko, že práca s už odsúhlasenou cenovou kalkuláciou sa vám počas realizácie predraží.

Čas ako základ pre kalkulácie

Práca ilustrátora vyžaduje čas, ktorý je zároveň základným (ale nie jediným) faktorom pre výpočet autorovej odmeny. Odmena za vytvorenie diela by logicky mala pokryť všetky osobné výdavky a pracovné náklady ilustrátora. To znamená financie spojené s bývaním, stravovaním, cestovaním, voľnočasovými aktivitami… Pod pracovné náklady ilustrátora spadá predovšetkým:

 1. Know-how – vzdelanie a doškoľovanie, pracovné skúsenosti
 2. Pracovné zázemie – ateliér, počítač, softvér, knižnica…
 3. Výrobné prostriedky – spotrebný materiál a externé zdroje

Celková odmena za zákazku ilustrátora ale nie je len odmena za vytvorenie diela. Celkovú odmenu by mali tvoriť tri časti:

 1. Odmena za vytvorenie – násobok hodinovej sadzby a času venovaného práci (pre každý typ ilustrácie, zákazky a klienta rovnako)
 2. Odmena za poskytnutie licencie – zodpovedajúca spôsobom a rozsahu použitia, dobe používania, významu zákazky a klienta…
 3. Eventuálne činnosti alebo náklady nad rámec ilustrovania

Pre vypočítanie odmeny preto potrebujeme poznať jednotlivé číselné hodnoty pre:

 • Hodinová sadzba
 • Množstvo času
 • Hodnota použitia ilustrácie
 • Dodatočné náklady

Hodinová sadzba

Nižšie uvedený text obsahuje informatívny príklad výpočtu hodinovej sadzby ilustrátora.

Koľko dní má jeden rok?

Čas určený na prácu samostatne zarábajúceho človeka by mal vychádzať z rovnakých podmienok, ktoré platia pre všetkých zamestnancov. Ak niekto pracuje viac, je to jeho slobodné rozhodnutie. Takýto predpoklad by ale nemal slúžiť ako základ pre výpočet.

Formulujme teda vyššie uvedenú otázku presnejšie:
Koľko pracovných dní má jeden rok?

Kalendárne dni
365
 
mínus víkendy (52 × 2 dni)
- 104
 
mínus sviatky
- 15
 
mínus dovolenka (5 dní × 5 týždňov)
- 25
 
mínus dobrovoľne voľné dni
- 4
 
mínus dni voľna kvôli chorobe
- 5
 
mínus doškoľovanie
- 12
 
= Počet pracovných dní
- 200
 

Koľko hodín má jeden pracovný deň?

Nie 24 hodín, ale vo väčšine prípadov rovnako nie 8 pracovných hodín. Práca ilustrátora popri samotnom kreslení vyžaduje tiež množstvo času napríklad na rešerš literatúry alebo hľadanie inšpiračných zdrojov, čo sú nepriame činnosti, bez ktorých ale kvalitná ilustrácia nevznikne. Takéto činnosti tiež často neprináležia žiadnej konkrétnej zákazke a tým pádom ich nie je možné nikomu vyúčtovať. Popri tom autori venujú značné množstvo času administrácii zákaziek, nákupu materiálu, telefonovaniu, písaniu a čítaniu e-mailov, pracovným stretnutiam, cenovým kalkuláciám, účtovníctvu a pod.

Tým, že ilustrátori väčšinou pracujú samostatne, vzniká tiež určité množstvo neproduktívneho času počas striedania jednotlivých činností. Aké množstvo času prináleží nezapočítateľným činnostiam vyplynie, keď si dáte tú námahu a budete si jednotlivé činnosti stopovať. Ako pomôcku odporúčame niektorú zo širokej ponuky aplikácií. Voľne dostupný je napríklad program timeEditon, prípadne aplikácie Tyme2, Togl a viacero ďalších.

Z našej skúsenosti vyplýva, že reálne hodnoty započítateľných hodín pri celkovej pracovnej dobe 8 hodín denne a pri ideálnom pracovnom výkone sú 5 až 7 hodín za jeden pracovný deň.

Výsledok: samostatne pracujúci ilustrátor môže počítať s 1000 pracovnými hodinami za jeden rok.

200 dní × 5 hodín = 1000 započítateľných hodín

Hodinová sadzba sa podľa vyššie uvedeného príkladu následne vypočíta ako podiel ročných nákladov k počtu započítateľných hodín. K tomu musíme prirodzene poznať výšku ročných nákladov.

Náklady

Nižšie uvedený text obsahuje informatívny príklad výpočtu študijného manka, pracovných nákladov a osobných výdavkov.

Štúdium

Ilustrátor zarábajúci až od ukončenia vysokej školy má v porovnaní s ilustrátorom, ktorý zarába už od strednej školy, finančné manko v hodnote približne 50.000 EUR (táto suma je vyčíslená nižšie). Pri výpočte vychádzame zo sadzieb minimálnej mzdy pre 3. stupeň náročnosti práce podľa zákonníka práce a priemernej mzdy v rokoch 2012 – 2017. Vo výpočte zohľadňujeme tiež infláciu uvádzanú Štatistickým úradom SR.

vek
čistý príjem
mesiace
ročný zárobok
aktuálna hodnota
19
631
12
7.572
7.819
20
649
12
7.788
7.932
21
675
12
8.100
8.256
22
708
12
8.496
8.688
23
740
12
8.880
9.128
24
775
12
9.276
9.535
25
Finančné manko k začiatku podnikania:
EUR 51.358

Ak vysokoškolsky vzdelaný ilustrátor chce dosiahnuť navrátenie týchto financií v priebehu rokov, je potrebné ku každej pracovnej hodine prirátať sumu vo výške 0 EUR.

Pracovné náklady

Nevyhnutnou podmienkou pre kvalitnú prácu ilustrátora je profesionálne zariadený ateliér. Nižšie uvedené položky predstavujú príklad štandardného pracovného vybavenia ilustrátora. Zoznam je možné si upraviť a individualizovať podľa vlastných potrieb a skúseností. Tabuľka tiež umožňuje pomocou tlačidla „+“ pridať do zoznamu ďalšie položky. Pri zadávaní vašich reálnych nákladov a výdavkov sa výsledné hodnoty automaticky prepočítavajú.

Pracovné náklady / 1 rok
Suma
Splatnosť (roky)
Spolu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prirážka k jednej pracovnej hodine vo výške 3,70 EUR

Osobné výdavky

Niektoré osobné výdavky sa lepšie počítajú na ročnej, iné na mesačnej báze.

Osobné výdavky / 1 rok
Suma
Splatnosť (roky)
Spolu: 
 
 
 
Osobné výdavky / 1 mesiac
Spolu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osobné výdavky: (1466,67 + (620,00 × 12)) : 1000 =
Prirážka k jednej pracovnej hodine vo výške

Minimálne ekonomické náklady spojené s podnikaním vyplývajúce z legislatívy platnej k 31. 10. 2017:

Zdravotné poistenie: 62 EUR / mesiac
Odvody do sociálnej poisťovne: 146 EUR / mesiac

Prirážka k jednej pracovnej hodine vo výške 2,50 EUR

SPOLU: 4,6 + 3,7 + 8,9 + 2,50 ≈ 17 EUR / hodina

Pri produktívnejšej práci s pracovným časom napríklad 7 hodín denne je kalkulácia s rovnakými vstupmi nasledovná:

4,6 + + + 1,80 / hodina

Odmena za vytvorenie ilustrácie

Na základe hodinovej sadzby a množstva času venovaného práci sa následne vypočíta výška odmeny za vytvorenie ilustrácie. Súčasne by malo platiť, že odmena za zákazky realizované v promptnom čase sa v porovnaní so štandardne realizovanými zákazkami naceňuje vyššie.

Zisk z podnikania v tejto sume ešte nie je započítaný. Ten sa dosahuje až prostredníctvom odmien za poskytnutie licencií.

Zníženie vstupných nákladov je možné dosiahnuť napríklad prácou v spoločnom ateliéri alebo coworkingovom priestore, kde sa náklady na tlačiareň, internetové pripojenie alebo zariadenie priestoru rozdeľujú medzi viacerých ľudí.

Odmena za poskytnutie licencie

Odmena za poskytnutie licencie by mala existovať samostatne popri odmene za vytvorenie ilustrácie. Pri jej výpočte vychádzame v našom príklade z odmeny za vytvorenie ilustrácie, ktorá sa následne násobí koeficientom, ktorý odzrkadľuje hodnotu licencie.

Nasledujúcich osem kategórií je možné považovať za základné faktory, ktoré určujú hodnotu poskytovanej licencie.

1.
Územie používania
 
 
 
 
2.
Doba používania
 
 
 
 
3.
Spôsob používania
 
 
 
 
 
4.
Význam ilustrácie
 
 
 
5.
Typ klienta
 
 
 
 
 
 
 
6.
Typ ilustrácie
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
Forma spolupráce
 
 
 
8.
Čas potrebný na realizáciu ilustrácie iKeďže výška licenčnej odmeny vychádza z času venovaného realizácii, licencia rýchlo realizovanej ilustrácie by bola finančne podhodnotená a opačne, časovo náročné realizácie by sa licenčným podielom výrazne predražili. Z tohto dôvodu je potrebné hodnotu licencie v prípade rýchlo alebo pomaly realizovanej ilustrácie upraviť.
 
 
 
 

Celková hodnota licencie

Poznámka: Pri ohodnocovaní licencií je potrebné posudzovať každú zákazku individuálne. Niekedy sa môže stať, že jednotlivec je významnejším klientom ako napríklad menšia firma. Ďalšou premennou môže byť napríklad aj reputácia a meno ilustrátora.

Aby bolo možné vypočítať odmenu za poskytnutie licencie, hodnotu licencie je potrebné vyjadriť nejakým konkrétnym číslom – tzv. koeficientom licencie. Z podstaty veci vyplýva: čím hodnotnejšia licencia, tým vyšší koeficient a opačne. To, akým konkrétnym číslom vyjadriť hodnotu tej ktorej licencie už ale v rámci zachovania slobody cenotvorby nechávame na posúdení každého autora. Pre jeho lepšie určenie vám ale predsa len môže poslúžiť nižšie uvedená pomôcka.

 1. Ako prvý krok potrebujete poznať svoje ročné výdavky. Za týmto účelom si vyplňte sumy v tabuľkách vyššie. Výsledná hodnota sa do kalkulačky doplní automaticky.
 2. V druhom kroku si z hore uvedeného zoznamu parametrov licencií navoľte taký typ licencie, ktorý udeľujete v rámci svojich zákaziek najčastejšie. Svoju voľbu potvrďte stlačením tlačidla „Nastaviť ako najčastejšie udeľovanú licenciu“.
 3. V poslednom treťom kroku vpíšte do nižšie uvedenej kalkulačky váš zisk z podnikania, ktorý by ste radi dosiahli za obdobie jedného roka (financie určené na inovácie a zvyšovanie profitu podnikania, osobné úspory…)
 : 
=
0.00
ročný zisk
   
ročné výdavky

Ak by ste koeficient, ktorý je výsledkom kalkulačky, používali pri výpočte všetkých vašich licenčných odmien, dosiahli by ste vami zadaný ročný zisk. Prirodzene, zrejme nikto nepracuje počas roka len na jednom type zákaziek. Pri udeľovaní aj menej hodnotných licencií bude zisk nižší a opačne. Vyššie uvedené číslo je preto len orientačným bodom aby ste mali predstavu, akú približnú hodnotu by mal mať koeficient najčastejšie udeľovaných licencií vo vašom konkrétnom prípade. Koeficient sa zobrazuje ako referenčný údaj aj v stupnici „Celková hodnota licencie“. Toto číslo môže byť pre vás východiskom pre určenie koeficientov ostatných menej alebo viac hodnotných licencií. Menej hodnotné licencie = nižšie koeficienty, viac hodnotné = vyššie koeficienty.

Ak ilustrátor chce dosiahnuť zisk aj pri tých najmenej lukratívnych zákazkách, koeficient aj tej najmenej hodnotnej licencie by mal byť, prirodzene, väčší ako 0. Naopak, pri vysoko lukratívnych zákazkách prakticky neexistuje horná hranica pre výšku koeficientov. Keďže zisk z podnikania dosahuje ilustrátor práve vďaka odmenám za licencie, ich naceňovaniu je dôležité venovať dostatok pozornosti.

Vypočítanie celkovej odmeny

Výpočet celkovej odmeny ilustrátora by teda mohol vyzerať nasledovne:

čas práce v hod.
× hod. sadzba
= vytvorenie
× koeficient licencie
= licencia
×
= 0
×
= 0

Celková odmena: 0 + 0 = 0 EUR

Z uvedeného príkladu vyplýva pre ilustrátorov dôležitá informácia – výsledná hodnota ilustrácie neodzrkadľuje, koľko času autor venuje jej vytvoreniu. Finančná odmena by predovšetkým mala zohľadniť, akú hodnotu predstavuje ilustrácia pre konkrétneho klienta a pre konkrétne použitie. Čas venovaný práci je len východisko pre jej výpočet a určuje, pod akú hodnotu by nemala celková odmena ilustrátora klesnúť.

Zákazky s vopred stanoveným rozpočtom

Ilustrátori sa často stretávajú aj so situáciou, kedy klient oslovuje autora s finančným rozpočtom pre ilustrácie s pevne stanovenou maximálnou výškou. V tejto situácii by si mal ilustrátor vypočítať, aký čas môže venovať takejto zákazke. Zadaním celkovej odmeny (rozpočet klienta), vašej hodinovej sadzby a koeficientu licencie do nasledujúcej kalkulačky získate čas realizácie, do ktorého by ste sa mali „zmestiť“.

 : 
 : 
(
+ 1 )
=
 hod.
celková odmena
   
hodinová sadzba
   
      koeficient licencie
 

Poznámka: Celkovú odmenu zadávajte bez 20% DPH v prípade, ak ste jej platca (príklad: 600 : 1,2 = 500 EUR).

Ak množstvo času nepostačuje na vytvorenie ilustrácií v požadovanej forme a súčasne klient nemá na projekt väčší rozpočet, východiskom môže byť napríklad „okresanie“ licenčných podmienok pre zákazku. Ilustrátor môže napr. udeliť súhlas na vyhotovenie menšieho počtu rozmnoženín (nie 1000 ks ale len 500 ks), skrátiť čas, na ktorý súhlas na použitie udeľujete (z 5 rokov na 2), neudeliť súhlas na územie Slovenska aj Českej republiky, ale len Slovenska a podobne.

Dodatočné práce

Tretia časť odmeny – prípadné dodatočné práce nad rámec ilustrovania (skenovanie, cestovné náklady, konzultácie…) sa môžu kalkulovať a fakturovať na základe hodinovej sadzby alebo priamo vynaložených nákladov. Nakoľko autorské a licenčné zmluvy sa medzi autorom a klientom uzatvárajú v čase, kedy ešte nie je známe, či sa takéto náklady a v akom rozsahu vyskytnú, treba ich prípadný vznik a odmenu za ne upraviť v zmluve. Viac info na túto tému nájdete v článku Ako sa vyznať v zmluvách.

Niekedy sa stáva, že ilustrátor vytvára aj práce, ktoré bežne realizuje grafický dizajnér. Napríklad grafická úprava obálky, kresba textov na obálku alebo vytvorenie akcidenčného písma. Nakoľko ide tiež o výtvarné diela, tieto práce by sa mali ohodnotiť rovnakým spôsobom ako ilustrácie: odmena za vytvorenie na základe času venovaného práci + odmena za poskytnutie licencie.