ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en

Asociácia ilustrátorov

ASIL – Asociácia ilustrátorov je dobrovoľné, otvorené zoskupenie výtvarníkov, zameraných na oblasť ilustrácie a knižnej tvorby. Jej snahou je mapovať aktuálne dianie v oblasti ilustrácie a knižnej kultúry

Medzi jej hlavné ciele patrí

 • vytvoriť ucelenú, ale pritom otvorenú databázu prezentujúcu najrozličnejšie podoby slovenskej ilustrácie
 • prezentovať prácu renomovaných ale i nastupujúcich ilustrátorov ukážkami prác
 • hľadanie nových osobností v oblasti ilustrácie
 • uľahčiť komunikáciu medzi vydavateľstvami, spisovateľmi a ilustrátormi
 • podporovať netradičné knižné projekty, vytvárať podmienky na ich realizáciu
 • poskytovať aktuálne informácie z oblasti ilustrácie (konkurzy, súťaže, výstavy, projekty, veľtrhy, festivaly, workshopy...)
 • prezentovať členov asociácie na domácich a medzinárodných knižných fórach
 • nadväzovať spoluprácu s asociáciami ilustrátorov v zahraničí
 • vytvárať diskusné fórum v oblasti knižnej ilustrácie 1. Článok I
  Názov občianskeho združenia

  Názov občianskeho združenia je ASIL – Asociácia ilustrátorov (ďalej len „ASIL“).

 2. Článok II
  Sídlo ASIL

  Sídlom ASIL je Vajnorská 68, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.

 3. Článok III
  Cieľ a činnosť ASIL
  1. ASIL je dobrovoľným, demokratickým a ochranným združením ilustrátorov nezávislé od ich národnosti, vierovyznania, alebo členstva v iných organizáciách a združeniach.
  2. ASIL presadzuje slobodu tvorby a možnosť sebarealizácie v ktorejkoľvek umeleckej disciplíne. Svojimi aktivitami chce vytvoriť priaznivé prostredie pre zoskupovanie ilustrátorov, slobodnú výmenu názorov a obhajobu práv tvorcov.
  3. ASIL je oprávnené nadväzovať priame kontakty so slovenskými aj zahraničnými umeleckými inštitúciami, združeniami a organizáciami, kde bude presadzovať záujmy svojich členov.
  4. ASIL spolupracuje v rámci svojej činnosti s kultúrnymi a akademickými ustanovizňami, dodržiavajúc platné právne predpisy. Koná vo svojom mene, je právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou.
  5. Ťažiskom činnosti ASIL je:
   1. umelecká a vedecká tvorba
   2. organizovanie umeleckých a vedeckých seminárov, workshopov, programov, sympózií, súťaží, výmenných pobytov, knižných, umeleckých a filmových prezentácií a výstav,
   3. publikačná a vydavateľská činnosť so zameraním na umeleckú a vedeckú tvorbu,
   4. poskytovanie informačného a poradenského servisu pre členov,
   5. informovanie verejnosti o aktuálnom dianí v oblasti ilustrácie prostredníctvom médií a vlastných kanálov (predovšetkým vlastnej webstránky a sociálnych sietí),
   6. vytváranie podmienok pre aplikáciu umenia mimo kultúrnych centier – vo verejnom priestore,
   7. podpora prepojenia voľného a úžitkového umenia,
   8. ochrana práv členov ASIL (ďalej len „Člen“),
   9. senzitivizácia verejnej mienky v otázkach súvisiacich s misiou organizácie.
 4. Článok IV
  Členstvo
  1. Členstvo v ASIL je dobrovoľné.
  2. Členom môže byť fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá súhlasí s cieľmi ASIL a so Stanovami a ktorá na základe svojej odbornosti bude prínosom pre činnosť ASIL.
  3. O prijatí za Člena rozhoduje Valné zhromaždenie ASIL (ďalej len „Valné zhromaždenie“) uznesením prijatým nadpolovičnou väčšinou všetkých členov, a to na základe písomnej alebo elektronickej žiadosti o členstvo (ďalej len „Žiadosť“) podanej záujemcom o členstvo.
  4. Záujemca o členstvo podaním Žiadosti prejavuje súhlas so Stanovami.
  5. Členstvo vzniká dňom prijatia za Člena.
  6. Členstvo zaniká:
   1. vystúpením (dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení Člena),
   2. vylúčením (dňom doručenia písomného oznámenia o vylúčení Člena). Dôvodom na vylúčenie Člena je neplnenie si členských povinností alebo vážny rozpor medzi konaním Člena a cieľmi a princípmi ASIL. O vylúčení Člena rozhoduje Valné zhromaždenie uznesením prijatým nadpolovičnou väčšinou všetkých Členov.
   3. úmrtím Člena,
   4. zánikom ASIL.
  7. Písomné oznámenie v zmysle ods. 6 písm. a) a b) tohto článku možno doručiť poštou alebo e-mailom.
  8. Písomnosť sa považuje za doručenú na piaty deň od odoslania e-mailu na adresu, ktorú uviedol Člen v písomnej Žiadosti alebo ktorú nahlásil ASIL v zmysle článku V písm. f), a to aj v prípade, ak si ju jej adresát neprečítal.
 5. Článok V
  Práva a povinnosti Členov

  Členovia sa podieľajú na činnosti ASIL a medzi ich práva a povinnosti patrí najmä:

   1. právo voliť a byť volený do orgánov ASIL, hlasovať a rozhodovať o činnosti ASIL,
   2. právo zúčastňovať sa na činnosti ASIL vo všetkých oblastiach,
   3. právo vyjadrovať sa k činnosti ASIL,
   4. povinnosť dodržiavať Stanovy,
   5. povinnosť plniť rozhodnutia orgánov ASIL,
   6. povinnosť písomne informovať ASIL o každej zmene údajov, ktoré sa povinne uvádzajú v písomnej Žiadosti v zmysle Článku IV ods. 3 týchto Stanov, najmä o zmene mena a kontaktných údajov.
 6. Článok VI
  Orgány združenia

  Orgány občianskeho združenia ASIL sú:
  – Valné zhromaždenie
  – Správna rada ASIL (ďalej len „Správna rada“),
  – Kontrolór ASIL (ďalej len „Kontrolór“) a
  – Predseda ASIL (ďalej len „Predseda“).


 1. Článok VII
  Valné zhromaždenie
  1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom ASIL.
  2. Členmi Valného zhromaždenia sú všetci Členovia.
  3. Každý Člen má jeden hlas.
  4. Člen môže byť na základe preukázania písomného plnomocenstva zastúpený na zasadnutí Valného zhromaždenia iným Členom.
  5. Zasadnutie Valného zhromaždenia sa koná najmenej raz ročne. Valné zhromaždenie zvoláva Predseda písomnými alebo elektronickými pozvánkami. V mimoriadnych situáciách môže zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie najmenej tretina všetkých Členov ASIL.
  6. Rokovanie Valného zhromaždenia vedie Predseda.
  7. Valné zhromaždenie:
   1. prejednáva a schvaľuje všetky zásadné otázky súvisiace s programom a činnosťou ASIL,
   2. schvaľuje plán činnosti a ročnú správu o hospodárení,
   3. volí a odvoláva členov Správnej rady, Predsedu a Kontrolóra,
   4. rozhoduje o prijatí Člena podľa Článku IV ods. 3 a o vylúčení Člena podľa Článku IV ods. 6 písm. b) týchto Stanov,
   5. schvaľuje Stanovy, ich zmeny a dodatky,
   6. rozhoduje o zániku ASIL zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.
  8. Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením prijatým nadpolovičnou väčšinou všetkých Členov. Na rozhodnutia podľa ods. 7 písm. e) a f) tohto článku je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých Členov.
  9. Na prijatie rozhodnutia o zániku ASIL podľa ods. 7 písm. f) tohto článku sa vyžaduje predošlý výslovný a písomný súhlas všetkých členov Správnej rady a Predsedu.
 2. Článok VIII
  Správna rada
  1. Správna rada je výkonným a riadiacim orgánom ASIL, ktorý uskutočňuje uznesenia Valného zhromaždenia a zodpovedá mu za svoju činnosť.
  2. Členom Správnej rady je Predseda, ktorý je oprávnený konať v mene ASIL. Počet členov Správnej rady je štyri vrátane Predsedu.
  3. Správna rada je volená Valným zhromaždením formou hlasovania.
  4. Správna rada sa schádza podľa potreby.
  5. Správna rada vypracúva plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení ASIL.
  6. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov Správnej rady. V prípade rovnosti hlasov má Predseda jeden hlas navyše.
  7. Člen Správnej rady môže byť na základe preukázania písomného plnomocenstva zastúpený na zasadnutí pri hlasovaní o veciach spadajúcich do kompetencií Správnej rady iným členom Správnej rady.
 3. Článok IX
  Predseda združenia
  1. Predseda je štatutárny orgán ASIL. Predseda koná v mene ASIL samostatne a reprezentuje ASIL navonok.
  2. Predseda je volený Valným zhromaždením.
  3. Predseda je viazaný uzneseniami a rozhodnutiami Valného zhromaždenia a Správnej rady.
  4. Predseda môže písomne splnomocniť na konanie v mene ASIL aj inú osobu, ktorá je Členom alebo advokátom.
 4. Článok X
  Kontrolór
  1. Kontrolór je kontrolným orgánom ASIL, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
  2. Kontrolór je volený a odvolávaný Valným zhromaždením.
  3. Kontrolór je nezávislý od Správnej rady a Predsedu. Kontrolór nemôže byť súčasne členom Správnej rady alebo Predsedom.
  4. Kontrolór kontroluje dodržiavanie Stanov, plnenie uznesení Valného zhromaždenia a hospodárenie ASIL.
  5. Kontrolór má právo nahliadať do účtovných dokladov ASIL a požadovať súčinnosť od členov Správnej rady a Predsedu.
 5. Článok XI
  Zásady hospodárenia
  1. ASIL hospodári s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom.
  2. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za správnosť hospodárenia zodpovedá Správna rada.
  3. ASIL bude financovať svoju činnosť z nasledujúcich zdrojov:
   1. granty,
   2. príjmy, plynúce z činností ASIL,
   3. dary a príspevky,
   4. výnosy z organizovania kultúrnych podujatí a
   5. dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce, kraja alebo štátneho fondu.
  4. ASIL využíva zdroje podľa ods. 2 tohto článku:
   – na podporu cieľov ASIL a
   – na prevádzku a správu ASIL.

  5. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže ASIL vyvíjať doplnkovú podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so Stanovami, z ktorej zisk bude použitý na rozvoj cieľa a činností ASIL.
 6. Článok XII
  Spôsob majetkového vyrovnania pri zániku
  1. Pri zániku ASIL bez právneho nástupcu sa vykoná majetkové vyrovnanie v súlade s cieľmi združenia. Majetkové vyrovnanie sa vykoná primerane podľa ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii spoločnosti.
  2. Majetkové vyrovnanie vykoná likvidátor ustanovený Správnou radou.
  3. O použití likvidačného zostatku rozhodne Valné zhromaždenie, pričom likvidačný zostatok môže byť použitý výlučne na verejnoprospešné účely.
 7. Článok XIII
  Záverečné ustanovenia
  1. ASIL je občianske združenie založené na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. ASIL je založený na dobu neurčitú. ASIL vznikol dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
  2. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Valným zhromaždením.
  3. Tieto Stanovy boli schválené v úplnom znení Valným zhromaždením dňa 28. 04. 2016 v Bratislave.Naši partneri


ASIL je členom EIF – European Illustrators Forum