ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en

Výsledky ankety ASIL
26. 7. 2017

Počas mesiacov apríl a máj 2017 sa uskutočnila prvá anketa ASIL na tému odmeny ilustrátorov. Je nám preto veľkým potešením, že vám môžeme priniesť jej výsledky.

Anketu sme plánovali uskutočniť už niekoľko rokov, pretože otázka odmien v ilustrácii je téma aktuálna od samého začiatku pôsobenia ASIL. Ambíciou ankety je najmä ukázať, v akých finančných a ďalších z toho vyplývajúcich podmienkach pracujú ilustrátori na Slovensku. Jej výsledky sú pre nás tiež dôležité, aby sme vedeli pripraviť sériu návodov ako si určiť výšku odmien.

Zo získaných dát sme zistili určité trendy a vzťahy v rámci zákaziek a klientov. Uvedomujeme si, že zákazky ilustrátorov sú veľmi rôznorodé. Podobne každý ilustrátor má jedinečný spôsob práce, iné tempo a iné zameranie. Z tohto dôvodu bola anketa zostavená tak, aby sme od autorov získali čo najviac informácií o ich prácach. Na ich základe sme zostavili viacero grafov, na ktorých vám názorne predstavíme súčasnú situáciu.
 

I. Základné informácie

Anketa bola plne anonymná a zapojiť sa do nej mohli všetci ilustrátori, nielen členovia ASIL. Podmienkou bolo, aby zákazky boli realizované pre slovenských klientov. Anketa pozostávala z 13 otázok, ktorými sme získali informácie o veku a skúsenostiach autorov, charaktere zákaziek, odmenách autorov, množstve realizovaných ilustrácií a podmienkach licencií.

 

Graf 1:  Počet, skúsenosti a vek respondentov


Ankety sa zúčastnilo presne 50 ilustrátorov. Ako ukazuje graf 1, najväčšiu časť autorov (22) tvoria ilustrátori vo veku 25–34 rokov so skúsenosťami päť a viac rokov. Ide o generáciu s dlhoročnými skúsenosťami, no veľkú časť kariéry majú ešte stále pred sebou. Z tohto dôvodu majú pravdepodobne najväčší záujem na tom, aby sa s problémami spojenými s odmenami pohlo vpred. Naopak, trochu nás mrzí, že do ankety sa nezapojilo viac starších ilustrátorov. Je možné, že informácia o ankete, ktorá bola šírená hlavne na internete, sa k nim nemusela dostať. Prípadne táto skupina autorov už má svoje know-how čo do ohodnocovania vlastnej práce a nevidela v ankete ASIL až tak veľký význam.

 

Graf 2:  Počet nahlásení jednotlivých respondentov

 


Každý autor mohol nahlásiť neobmädzený počet zákaziek. Spolu sme takýmto spôsobom získali od ilustrátorov 131 nahlásení. Možnosť viacnásobného nahlásenia využila približne tretina ilustrátorov, ostatní nahlásili po jednej, dvoch zákazkách. Priemer je 2,6 zákazky na osobu. Škoda, že anketa bola anonymná. Autor s rekordnými jedenástimi nahláseniami by si od nás rozhodne zaslúžil odmenu :) Vážime si ale a sme vďační za každé jedno nahlásenie! Informácie o vypĺňaní ankety nám tiež ukazujú, že približný čas vyplnenia jedného dotazníka sa pohyboval okolo 1,5 – 2 minút.

Dvoma základnými otázkami pre nás bolo, akí klienti najviac oslovujú ilustrátorov k spolupráci a aký typ ilustrácií sa na Slovensku najčastejšie realizuje. Grafy 3 a 4 vychádzajú z rovnakých čísel, majú len vymenené informácie v škálach.

 

Graf 3:  Skladba zákaziek pre jednotlivé typy klientov

 

 

Graf 4:  Skladba zákaziek pre jednotlivé typy ilustrácií

 


Na grafe 3 možno vidieť, že najviac nahlásení sme dostali v rámci knižnej ilustrácie (62). Toto číslo predstavuje takmer polovicu všetkých zákaziek a potvrdzuje, že knižná ilustrácia má medzi ilustrátormi stále najdominantnejšie postavenie. Zároveň sa ale ponúka úvaha, či ASIL, ktorý má povesť združenia ilustrátorov z oblasti prevažne knižnej ilustrácie a ktorý anketu inicioval, neoslovil pri jej propagovaní najviac respondentov práve z tejto oblasti.

Graf 4 ponúka celkom očakávateľné informácie. Vydavateľstvá kníh a vydavateľstvá periodík majú najčastejšie záujem o knižné a editoriálové ilustrácie, druhé najpočetnejšie zastúpenie majú veľké spoločnosti.

Keďže dnes nemáme možnosť porovnať údaje z týchto dvoch grafov s inými dátami, ich význam sa ukáže predovšetkým v budúcnosti. Bude jednoznačne zaujímavé sledovať, či a v akej miere sa množstvo zákaziek a ilustrátorov bude presúvať medzi jednotlivými oblasťami ilustrovania.

Téma určitého preferovania „umeleckej“ vs. „komerčnej“ ilustrácie zo strany ilustrátorov je stále aktuálna. Ak postavíme oproti sebe dve skupiny, do ktorých zoskupíme na jednej strane knižnú ilustráciu a ilustrácie pre kultúrne inštitúcie a v druhej skupine ostatné štandardné „komerčné“ zákazky, získame pomer takmer presne 1:1.

 

Graf 5:  „Nekomerčné“ vs. „komerčné“ zákazky

 


Z tohto pohľadu vnímame súčasný stav veľmi pozitívne. ASIL jednoznačne podporuje multidisciplinárnosť ilustrátorov a tiež ich komerčné zameranie (hoci tento termín neradi používame, nakoľko aj ambíciou všetkých vydavateľstiev je, aby sa ich knihy čo najlepšie predávali a boli teda tiež komerčne úspešné).

 

II. Podrobné informácie

Odmena za ilustráciu

Ako sme už spomenuli, zákazky ilustrátorov z princípu vykazujú značné rozdiely po viacerých stránkach. Každý ilustrátor potrebuje na realizáciu iný čas, každý klient oslovuje ilustrátorov s jedinečnou zákazkou. Z tohto dôvodu je potrebné nájsť v jedotlivých nahláseniach ilustrátorov spoločné znaky, na základe ktorých je možné hodnoty porovnávať. Dobrým príkladom je napríklad porovnávanie v rámci jednotlivých typov zákaziek (knižná ilustrácia, ilustrácia na plagát a pod.). Aj takéto rozdelenie ale ešte nie je porovnávateľné. Niektorí ilustrátori realizovali len malé ilustrácie a kniha sa predáva len na Slovensku, iný autori realizovali celostranové ilustrácie aj s obálkou a knihy sa predávajú aj v zahraničí.

Z dôvodu, že každá zákazka je ovplyvnená viacerými faktormi, sme vytvorili tzv. index finančného potenciálu zákazky. Čo tento index znamená? Ako sme spomenuli, ak chceme porovnávať finančné ohodnotenie rôznorodých zákaziek a autorov, musíme zohľadniť mnohé faktory. Napríklad zákazka, ktorá je realizovaná pre súkromnú osobu, má regionálne použitie a je realizovaná ilustrátorom vo veku 18–24 rokov, ktorý sa ilustrácii venuje len príležitostne, má oveľa nižší finančný potenciál ako zákazka typu reklamná kampaň realizovaná pre veľkú spoločnosť s používaním aj v zahraničí a realizovaná ilustrátorom s dlhoročnými skúsenosťami.

Každej zákazke sme preto pridelili index, ktorý tento potenciál vyjadruje. Čím je index vyšší, tým je aj finančný potenciál zákazky vyšší. Pri výpočte indexu boli navzájom zohľadňované:

  • vek a skúsenosti ilustrátora

  • typ zákazky

  • veľkosť a dôležitosť ilustrácií

  • licenčné podmienky

Vyššie spomenutým vlastnostiam boli pri každej zákazke priradené hodnoty, tie boli následne sčítané, čím pre každú zákazku vzniklo jedno číslo – index finpot. Tento index predstavuje celkový finančný potenciál a to bez ohľadu na skutočnú odmenu uvedenú v ankete. Všetky zákazky môžeme na základe priradeného indexu rozprestrieť na číselnej škále od 1 po 11 ako je zobrazené v grafe 6. Takýmto spôsobom môžeme zistiť, či napríklad veľmi lukratívna zákazka (indexy 9–11) bola realizovaná za neadekvátnu odmenu alebo opačne, zákazka s nízkym potenciálom (1–3) bola zaplatená nadštandardne.

 

Graf 6:  Odmeny za vytvorenie jednej ilustrácie na škále finpot

 


Zvislé umiestnenie bodov odzrkadľuje finančné ohodnotenie tej ktorej zákazky. Vychádza sa pritom z odmeny za jednu ilustráciu. Ak zákazka pozostávala z piatich ilustrácií v celkovej hodnote napr. 2000 EUR, bod, ktorý ju reprezentuje, sa nachádza na úrovni 400 EUR. Pri sumách je odpočítaná DPH (v prípade, ak ilustrátor uviedol, že je jej platca) a tiež príslušné licenčné podiely. Jedná sa teda o odmenu za vytvorenie jednej ilustrácie.

Z hodnôt v grafe 6 môžeme vyčítať viacero cenných informácií. Vidno, že niektoré zákazky s vyšším indexom finpot (väčšie skúsenosti ilustrátorov, bonitnejší klienti, lepšie licenčné podmienky…) ponúkajú skutočne priestor na lepšie ohodnotenie prác ilustrátorov. Tento princíp sa najviac prejavuje pri ilustráciách na produktové obaly, reklamných ilustráciách (medián cca 50 EUR) a multi-ilustráciách (kampane). Žiaľ, pri ostatných typoch ilustrácií má graf takmer plochý charakter, v prípade editoriálovej ilustrácie je trend dokonca klesajúci. To znamená, že je takmer úplne jedno, či ide o málo alebo veľmi lukratívnu zákazku (po všetkých smeroch), odmena za jednu ilustráciu sa stále pohybuje na približne rovnakej úrovni. Žiadna pridaná hodnota zákazky sa nezohľadňuje. Stredné hodnoty pre ilustrácie s „plochým“ vývojom odmien sú:

  • knižná ilustrácia: 15 – 25 EUR pre finpot 1 – 5, 30 – 45 EUR pre finpot 6 – 9

  • editoriálová ilustrácia: 20 – 40 EUR

  • ilustrácia na webstránku: 75 – 85 EUR

  • ilustrácia na plagát: 100 – 130 EUR

 

Hodinová sadzba

Prirodzene, odmena za jednu ilustráciu nemá príliš výpovednú hodnotu, nakoľko chýba ďalší dôležitý údaj a tým je čas potrebný na realizáciu. V grafe 6 sa nachádzajú zákazky v rovnakej hodnote za jeden kus, pričom niektoré boli realizované pri sadzbe 5 EUR/h ale iné aj 30 EUR/h. Údaje v grafe 6 uvádzame z jedného dôvodu. Niektorí klienti totiž ponúkajú ilustrátorom odmenu vyššie uvedeným spôsobom – paušálna odmena za jednu zhotovenú ilustráciu. Bez ohľadu na to, aký čas jej bude ilustrátor venovať.

Od ilustrátorov máme ale tiež informácie o čase venovanom jednotlivým zákazkám. Údaje nemáme od všetkých, ale od polovice áno (71). Jednoduchým prepočtom (celková odmena - (mínus) DPH - podiel za udelenie licencie : čas) získame hodinové sadzby pre jednotlivé zákazky, ktoré môžeme preniesť do rovnakého grafu (pozn.: pre zákazky s indexom 1 údaje o čase nemáme).

 

Graf 7:  Hodinové sadzby v rámci jednej zákazky na škále finpot

 


Z dôvodu malého počtu údajov pri niektorých typoch ilustrácií nemôžeme robiť žiadne závery, ale aspoň na naznačenie trendu je graf užitočný. Pozrime sa preto bližšie na ilustrácie, pri ktorých je počet údajov najväčší.

Pri knižnej ilustrácii disponujeme 25 údajmi. Stredná hodnota (medián) je na úrovni 5 EUR/h (!). Je pravda, že nám chýbajú údaje o čase z hornej polovice škály finpot (indexy 8 a 9), ktoré by pri mierne stúpajúcej tendencii hodnôt mohli medián mierne vylepšiť, no nepredpokladáme, že by sa hodnota posunula nad 7 EUR/h.

Pri reklamnej ilustrácii máme 10 údajov. Medián je na úrovni 14 EUR/h, čo je o niečo lepšie číslo ako pri knižnej ilustrácii. Trend má zároveň kontinuálne stúpajúcu tendenciu. Z údajov usudzujeme, že pri reklamnej ilustrácii, ako vidno z grafov 6 a 7, sa kvalita a skúsenosti ilustrátora, licenčné podmienky a význam ilustrácie najzdravším spôsobom premietajú do výšky odmeny.

 

Licencie

Veľkou témou, ktorej sa momentálne v ASIL venujeme a kvôli ktorej sme tiež anketu iniciovali, sú licenčné odmeny.

Trochu sme aj predpokladali, že s licenciami to nie je na Slovensku dobré, presné čísla nás ale veľmi nemilo zaskočili. Licenčná odmena bola podľa výsledkov ankety dojednaná len pri 12% všetkých zákaziek, ktoré nám ilustrátori nahlásili.

 

Graf 8:  Podiel zákaziek s dojednanou licenčnou odmenou

 


Ilustrátori mali v ankete za úlohu uviesť, v akej výške (percentuálne alebo presnou sumou) bola v ich zmluve táto odmena vyčíslená. Ak nebola vyčíslená, predpokladali sme, že licenčná zmluva uzatvorená nebola. Tento náš predpoklad bol ale chybou, ktorú si dodatočne uvedomujeme. Existuje totiž aj tretia možnosť – licenčná zmluva môže byť uzatvorená aj bez vyčíslenia licenčného podielu. Čo je prirodzene ale v neprospech autora, nakoľko ten si následne nemôže rozdeliť odmenu na aktívne a pasívne príjmy, z ktorých sa platia rozdielne odvody.

Graf 8 ukazuje, že ilustrátori majú licenčné zmluvy najčastejšie uzatvorené s veľkými spoločnosťami (firmy o 20 a viac ľuďoch: 19%) a tradične s vydavateľstvami (17%). Zo skúsenosti a na základe dodatočného prieskumu ale vieme, že väčšina vydavateľstiev s ilustrátormi licenčné zmluvy uzatvára a toto číslo by podľa nášho úsudku malo byť vyššie. Rozdiel môže byť spôsobený tým, že autori, ktorí síce licenčné zmluvy mali, no bez vyčíslených odmien za poskytnutie licencie, museli v ankete zvoliť možnosť "bez licencie". Ak by mali možnosť "s licenciou ale bez odmeny za jej poskytnutie", číslo z ankety by bolo určite vyššie.

Súčasný (síce sčasti skreslený) výsledok ankety ale pravdivo ukazuje, že mnoho klientov a ilustrátorov by vo svojich zmluvách mali začať uvádzať, aký podiel z odmeny predstavuje honorár za vytvorenie a aký podiel je za poskytnutie licencie. Dôsledok situácie, kedy autor v zmluve tieto dve odmeny nemá od seba oddelené, je, že pri daňovom priznaní si nemôže rozdeliť svoje príjmy na aktívne a pasívne. Nerozdelenie má následne výrazne negatívny vplyv na daňovo-odvodové zaťaženie autorov. Opačne, pri správnom zaúčtovaní vie byť finančný rozdiel výrazný.

V tomto smere nemôžeme viniť zo súčasného stavu len klientov, lebo vieme, že osveta v oblasti licencií chýba aj medzi autormi (ak nie aj viac). Zmluvy o dielo a licenčné zmluvy ale predkladajú väčšinou klienti a z tohto dôvodu žiaľ viacmenej im „prisychá na triko“ súčasná zlá situácia.

Napriek o niečo pozitívnejším reálnym číslam medzi veľkými spoločnosťami a vydavateľstvami stále existuje veľké množstvo ostatných klientov, ktorí vyplácajú autorom odmeny celkom bez licenčných zmlúv. To znamená len vyfaktúrovaním dodaných ilustrácií. ASIL bude preto aktívne pristupovať k výraznému zlepšeniu tejto situácie v prospech ilustrátorov.

Pri licenciách je tiež dôležitá informácia, akú výšku z celkovej odmeny tento podiel predstavuje. Na nasledujúcich grafoch vidno pomery všetkých 16 zákaziek zoradených podľa indexu finpot.

Tip: pre priblíženie nízkych hodnôt v grafe vyznačte túto oblasť kurzorom.

 

Graf 9: Licenčné podiely jednotlivých zákaziek

 


Z dôvodu lepšieho porovnania sú podiely opäť prepočítané na odmenu za jednu ilustráciu bez DPH. Pri dvoch zákazkách je hodnota 100%, čo znamená, že išlo o poskytnutie už existujúcich ilustrácií bez podielu za ich vytvorenie.

Pozrime sa detailnejšie na štyri najmenej ohodnotené zákazky (indexy 5, 8, 8, 8). Sotva si vieme predstaviť, že ilustrátori dokázali zrealizovať zákazky v sumách, ako ukazujú jednotlivé podiely za vytvorenie (4,70 EUR, 1,32 EUR, 1,22 EUR a 2,36 EUR). Vo všetkých štyroch prípadoch sa pritom jedná o knižné ilustrácie a predstava tak nízkych výrobných nákladov skôr poukazuje na iný fenomén.

Predpokladáme, že licenčné podiely boli započítané do jednotlivých odmien za vytvorenie. Ilustrátor sa s klientom podľa všetkého dohodol, že za jednu ilustráciu bude požadovať odmenu napr. vo výške 9 EUR a s licenčným podielom 86% (štvrtá zákazka sprava). Neznalosťou praxe o licenciách na strane ilustrátora a vydavateľa však podiel za udelenie licencie nebol pripočítaný k odmene, ktorú autor podľa všetkého považoval za vytvorenie, čo by bol správny a logický postup, ale bol do nej zahrnutý (86% z 9 EUR). Odmena za vytvorenie takýmto spôsobom klesla na úroveň 1,22 EUR (!) namiesto autorom plánovaných 9 EUR. Celková odmena vzhľadom na dojednanú licenciu pritom nemala byť spomínaných 9 ale 64 EUR (9 × 100 : 14). Keďže autor podľa všetkého nevedel, že odmena za poskytnutie licencie sa k odmene za vytvorenie pripočítava, voči takto postavenej zákazke neprotestoval. Na záver treba dodať, že ide o zákazku s pomerne vysokým indexom (8), čo v tomto konkrétnom prípade znamená ilustrátor s dlhoročnými skúsenosťami, viaceré veľkosti ilustrácií + obálková ilustrácia súčasťou a licencia pre používanie aj v zahraničí.

Z vlastnej skúsenosti si opäť vieme predstaviť, že takýto princíp započítavania licenčných odmien do odmien za vytvorenie sa uplatňuje aj pri viacerých ďalších zákazkách. Nielen pri tých, kde je to evidentne zjavné.

Ďalšími dôležitými informáciami, ktoré vyplývajú zo štatistiky, sú samotné percentuálne pomery.

 

Graf 10: Licenčné podiely jednotlivých zákaziek (pomerovo)

 


Pozitívne je, že ak už sú licenčné odmeny v zmluvách vyčíslené, jedná sa o celkom obstojné čísla. Podiely sa pohybujú od 15% až po 88%. Stredná hodnota je na úrovni 44% licenčný podiel z celej odmeny vs. 56% podiel za vytvorenie ilustrácie. Dva údaje s hodnotou 100% sa do priemeru nezapočítavajú, nakoľko ide o licencovanie už existujúcich ilustrácií.

Len pre zaujímavosť prikladáme aj graf s priemernými podielmi pre jednotlivé typy klientov.

 

Graf 11: Priemerné licenčné podiely pre jednotlivé typy klientov

 


Nutné je ale dodať, že v tomto prípade sa nejedná o zrovna reprezentatívnu vzorku. Pri vydavateľstvách je priemer stanovený zo siedmych zákaziek, pri reklamných agentúrach z dvoch, firmách o 1–5 ľuďoch z jednej a firmách o 20 a viac ľuďoch z štyroch zákaziek. Pre účel štatistiky sa teda jedná o skutočne malé množstvá.

 

III. Záver

Boli sme milo prekvapení množstvom ilustrátorov a počtom nahlásení. Do budúcna bude jednoznačne zaujímavé sledovať, ako sa menia preferencie v rámci jednotlivých typov ilustrácií. Pri ilustrovaných zákazkách existujú silné rozdiely vo výškach odmien. Sú oblasti ako napríklad knižná ilustrácia alebo ilustrácia na webstránku, kde ilustrátori v súčasnoti žiaľ väčšinou nemôžu očakávať rentabilný zárobok. Naopak, pri reklamnej ilustrácii alebo pri kampaniach je situácia výrazne odlišná. Pevne veríme, že materiálmi, ktoré ASIL v blízkej dobe zverejní a ktoré budú slúžiť ako návod pre autorov a klientov, sa nám podarí zlepšiť ohodnotenie aspoň tých lukratívnejších zákaziek. V súčastnosti je žiaľ častokrát vidno, že tento rozmer sa na výške odmien ilustrátorov nijak neprejavuje.

Peter Gála
predseda ASIL o.z.